PRETTY PAWS B&B

algemene voorwaarden

offerings

the

Versie januari 2021

Artikel 1. Definities
1. 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
a. Pretty Paws B&B: Hondenopvang Pretty Paws B&B gevestigd aan de Burgemeester van loonstraat 6 te Steenbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69088268;
b. Opdrachtgever: De eigenaar van de hond die met Pretty Paws B&B een overeenkomst is aangegaan;
c. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Pretty Paws B&B en de eigenaar voor de opvang van een hond;
d. Hond: De hond van de opdrachtgever die de opdrachtgever laat opvangen of wenst te laten opvangen door Pretty Paws B&B.
2. 1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.
3. 1.3. Daar waar in deze algemene voorwaarden “hij” of “zijn” genoemd wordt, kan uiteraard ook “zij” of “haar” worden gelezen.

Artikel 2. Algemeen
1. 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Pretty Paws B&B, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk of via de e-mail is overeengekomen.
2. 2.2. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden niet van toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De niet van toepassing verklaarde bepaling zal door Pretty Paws B&B vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
3. 2.3. Indien Pretty Paws B&B niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Pretty Paws B&B in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
4. 2.4. Pretty Paws B&B heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren. Indien de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing worden verklaard, dan wordt de opdrachtgever schriftelijk of via de e-mail van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden. Betreft de wijziging een ingrijpende inhoudelijke wijziging ten nadele van de opdrachtgever, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos op te zeggen tegen de dag waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.

Artikel 3. Aanbod
1. 3.1. Ieder aanbod van Pretty Paws B&B is vrijblijvend.
2. 3.2. Vermelde prijzen zijn inclusief btw.
3. 3.3. Vermelde prijzen voor dagopvang of vakantieopvangdagen zijn aan wijzigingen onderhevig. Dit betekent dat een vermelde prijs niet automatisch geldt voor een toekomstige overeenkomst.
4. 3.4. Pretty Paws B&B behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond op grond van atypisch of probleem gevend gedrag te weigeren. Honden van de ‘hoog risicolijst’ van rijksoverheid worden niet aangenomen.
5. 3.5. Pretty Paws B&B biedt de opvangdienst niet aan voor honden die niet zindelijk zijn.
6. 3.6. De opvangdienst wordt door Pretty Paws B&B aangeboden op basis van beschikbaarheid en geschiktheid van de hond welke wij bepalen tijdens of na de kennismaking.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. 4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat er een kennismaking heeft plaatsgevonden. Op het moment dat de opdrachtgever de betaling heeft voldaan en de boeking door Pretty Paws B&B is bevestigd.
2. 4.2. Pretty Paws B&B reserveert de overeengekomen vakantie data pas nadat de betaling is voldaan en nadat Pretty Paws B&B de boeking heeft bevestigd.
3. 4.3. De opdrachtgever is verplicht het inschrijfformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

Artikel 5. Vakantieopvang, dagopvang en betaling
1. 5.1. De opdrachtgever dient de vakantie/dagopvang vooraf en per gereserveerde opvangdag(en) te betalen.
2. 5.2. Betaling voor een vakantie of voor een losse opvangdag kan geschieden middels bankoverschrijving (betaalverzoek).
3. 5.3. Betaling voor een vakantie of losse opvangdag dient te geschieden uiterlijk voor de aanvang van de gereserveerde opvangdag.
4. 5.4. In geval van niet tijdige betaling door de opdrachtgever, dan is Pretty Paws B&B gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

Artikel 6. Reservering van een opvangdag en vakantie
1. 6.1. Indien de opdrachtgever een opvangdag/vakantie wenst te reserveren, dan dient de opdrachtgever per e-mail een reserveringsaanvraag bij Pretty Paws B&B in te dienen.
2. 6.2. Indien Pretty Paws B&B geen plek heeft voor de hond, dan stelt Pretty Paws B&B de opdrachtgever daarvan bij de reserveringsaanvraag in kennis. Pretty Paws B&B raadt de opdrachtgever aan tijdig een reserveringsaanvraag bij Pretty Paws B&B in te dienen.

Artikel 7. Annulering van een vakantie of dagopvang dag.
1. 7.1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst uiterlijk 12 weken voor opvangdata annuleert heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie.
2. 7.2. Annulering dient per mail of via whatsapp te geschieden.

Artikel 8. Gedrag, inentingen en gezondheid
1. 8.1. De hond dient rustig en sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen.
2. 8.2. De hond dient ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen kennelhoest. Hiervan dient de opdrachtgever een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze inentingen dienen niet ouder te zijn dan een jaar en niet jonger dan een week. Deze inentingen dienen ieder jaar opnieuw te gebeuren. Een titerbepaling waaruit blijkt dat je hond voldoende antistoffen heeft is ook toegestaan. Mits de hond wel is ingeënt tegen kennelhoest
en leptospirose. Tevens dient de hond preventief behandeld te zijn tegen vlooien, wormen en teken en dus vrij te zijn van luizen, oormijt, teken, vlooien en wormen.
3. 8.3. De opdrachtgever dient Pretty Paws B&B zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele ziekten/beperkingen van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen dienen voor de opvangdag/vakantie door de opdrachtgever aan Pretty Paws B&B kenbaar te zijn gemaakt.
4. 8.4. De opdrachtgever (indien niet direct bereikbaar) machtigt Pretty Paws B&B om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van de opdrachtgever. Uiteraard wordt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.
5. 8.5. Indien de opdrachtgever de hond brengt bij Pretty Paws B&B op de gereserveerde opvangdag/vakantiedag en de hond voldoet niet aan de eisen gesteld in dit artikel, dan weigert Pretty Paws B&B de hond zonder dat de opdrachtgever recht heeft op compensatie. In een dergelijk geval blijft de vergoeding voor de (vakantie)opvang verschuldigd.

Artikel 9. Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever
1. 9.1. De opdrachtgever is gehouden Pretty Paws B&B te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
2. 9.2. De opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk jegens Pretty Paws B&B voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond.
3. 9.3. De hond moet opgenomen zijn in de W.A.- verzekering van de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft als eigenaar van zijn hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door zijn hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.
4. 9.4. Indien de hond tijdens een vakantie/opvangdag een directe bedreiging vormt voor zichzelf, Pretty Paws B&B en/of andere honden, dan stelt Pretty Paws B&B de opdrachtgever daarvan telefonisch op de hoogte en dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat de hond zo spoedig mogelijk wordt opgehaald.

Artikel 10. Uitvoering van de overeenkomst
1. 10.1. Pretty Paws B&B zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg, aandacht en liefde behandelen.
2. 10.2. Pretty Paws B&B laat de hond tijdens een opvangdag minstens 4 keer per dag een half uur naar buiten.
3. 10.3. De opdrachtgever wordt (indien nodig) door Pretty Paws B&B op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van Pretty Paws B&B valt.
4. 10.4. Indien Pretty Paws B&B wegens een overmachtssituatie de hond op de gereserveerde opvangdag(en) niet kan opvangen, dan stelt Pretty Paws B&B de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 11. Opzegging van de overeenkomst door Pretty Paws B&B
1. 11.1. Pretty Paws B&B heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen indien:
1. De opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen jegens Pretty Paws B&B die volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of wet- en regelgeving niet nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de opdrachtgever een redelijke termijn wordt gebonden om alsnog na te komen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
2. De hond niet voldoet aan het gestelde in artikel 8;
3. De hond onacceptabel gedrag vertoont;
4. De opdrachtgever de hond, zonder geldige reden, meer dan driemaal te laat bij Pretty Paws B&B heeft opgehaald.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en verjaring
1. 12.1. Pretty Paws B&B is niet aansprakelijk voor schade aan het huis en/of de inboedel van de opdrachtgever aangericht door een natte of vieze hond.
2. 12.2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade geleden door Pretty Paws B&B of derden veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.
3. 12.3. De hond van de opdrachtgever verblijft bij Pretty Paws B&B op eigen risico. Pretty Paws B&B is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, overlijden, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan bewuste roekeloosheid of opzet van Pretty Paws B&B.
4. 12.4. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Pretty Paws B&B is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn.
5. 12.5. De aansprakelijkheid van Pretty Paws B&B is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Pretty Paws B&B beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de betaalde vergoeding voor de opvang waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. 12.6. Elke rechtsvordering wegens een gebrek in de uitgevoerde werkzaamheden verjaart door verloop van 1 jaar nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

Artikel 13. Overmacht
1. 13.1. Indien door overmacht Pretty Paws B&B niet bij machte is om opvang te verlenen, dan wordt de opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Pretty Paws B&B.
2. 13.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; diefstal; natuurrampen; terrorisme; rellen; epidemieën; pandemie; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Pretty Paws B&B de overeenkomst uitvoert of dient uit te voeren; verkeersbelemmeringen; autopech; oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; hackerattack; storing in het e-mailverkeer; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. 14.1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en Pretty Paws B&B is Nederlands recht van toepassing.
2. 14.2. Indien een partij een geschil wenst voor te leggen aan een rechter, dan is de rechter bevoegd in het arrondissement waar Pretty Paws B&B gevestigd is. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Pretty Paws B&B schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de beslechting van een geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.